Jūsų naršyklės versija yra nepalaikoma ir Savas LD gali veikti nekorektiškai.
Rekomenduojame atnaujinti esamą arba įdiegti Google Chrome ar Mozilla Firefox naršyklę.

Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Savitarnos portalas - interneto svetainė www.savasLD.lt.

Klientas arba Jūs - bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, susipažinęs su šiomis Taisyklėmis ir jų nustatyta tvarka besinaudojantis Savitarnos portalu.

„Lietuvos draudimas“ arba Mes - Savitarnos portalą valdanti akcinė bendrovė „Lietuvos draudimas“.

Asmens duomenys - bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Savitarnos portalo taisyklės (toliau tekste – Taisyklės) nustato Jūsų ir Mūsų santykius, teises bei pareigas, taip pat naudojimosi Savitarnos portalu sąlygas ir tvarką.

1. Savitarnos portalo tikslai ir teikiamos galimybės

1.1. Savitarnos portalo tikslai:

1.1.1. suteikti Jums galimybę pagal Taisyklėse numatytas sąlygas ir tvarką bei mastą savarankiškai pateikti ir tvarkyti savo informaciją (įskaitant, bet neapsiribojant: savo asmens duomenis, t. y. vardą, pavardę, adresą, elektroninio pašto adresą ir kt.);

1.1.2. suteikti Jums galimybę gauti ir matyti informaciją, susijusią su Jūsų sudaryta (-omis) draudimo sutartimi(s), draudžiamojo (-ųjų) įvykio (-ių) ar įvykio (-ių), galinčio (-ių) būti pripažinto (-ų) draudžiamuoju (-aisiais), administravimu, pareikštomis reikalavimo teisėmis dėl padarytos žalos atlyginimo, taip pat, Jums davus sutikimą, gauti Mūsų naujų draudimo sutarčių sudarymo pasiūlymus, informaciją apie Mūsų vykdomas akcijas ir t. t.;

1.1.3. gauti Mūsų siunčiamus pranešimus, kuriuos, remiantis su Jumis sudaryta (-omis) draudimo sutartimi (-imis), Lietuvos Respublikos draudimo įstatymu ir (arba) kitais teisės aktais, Mes Jums privalome pateikti raštu.

1.2. Savitarnos portalo funkcionalumą ir siūlomų paslaugų, savitarnos priemonių pobūdį bei mastą Savitarnos portale nustatome Mes.

1.3. Mes įsipareigojame užtikrinti tinkamą Savitarnos portalo funkcionavimą ir laikytis informacijos (įskaitant asmens duomenų) saugos reikalavimų.

2. Kliento registracija, identifikavimas ir jungimasis prie Savitarnos portalo

2.1. Jums registruojantis prie Savitarnos portalo ir kiekvieną kartą vėliau jungiantis prie Savitarnos portalo Jūs būsite identifikuotas:

2.1.1. per vieno iš bankų, su kuriais Mes šiuo tikslu bendradarbiaujame, e‑bankininkystės sistemą;

2.1.2. per mobilųjį e-parašą;

2.1.3. įvedus naudotojo vardą, slaptažodį ir laikiną SMS žinute atsiųstą patvirtinimo kodą.

2.2. Savitarnos portalu gali naudotis tik registruotas Klientas.

2.3. Klientas Savitarnos sistemoje registruojasi identifikuodamas save vienu iš Taisyklių 2.1 papunktyje nurodytų būdų, pateikdamas (patvirtindamas) reikiamus duomenis apie save, susipažindamas su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigodamas laikytis šiose Taisyklėse įtvirtintų Kliento pareigų.

2.4. Jūs užtikrinate ir prisiimate visą atsakomybę už tai, kad, registruodamiesi Savitarnos portale ir juo naudodamiesi, nurodote būtent savo (savo įgalioto atstovo) teisingus, tikslius bei išsamius duomenis.

3. „Lietuvos draudimas“ teikiama informacija

3.1. Savitarnos portale Jums teikiama informacija apie:

3.1.1. Jūsų sudarytas draudimo sutartis, draudžiamųjų įvykių ir įvykių, kurie gali būti pripažinti draudžiamaisiais, administravimą ir istoriją;

3.1.2. Jūsų atliktus ir būsimus mokėjimus;

3.1.3. Jūsų kontaktinius duomenis;

3.1.4. Jums pareikštus reikalavimus dėl padarytos žalos atlyginimo;

3.2. Savitarnos portale Jūs galėsite:

3.2.1. gauti ir valdyti mokėjimų ir draudimo sutarčių priminimus;

3.2.2. pranešti apie draudžiamuosius įvykius ar įvykius, kurie gali būti pripažinti draudžiamaisiais (įskaitant informacijos ir dokumentų, susijusių su minėtais įvykiais, pateikimą, pasirinkimų dėl nuostolių atlyginimo būdo valdymą);

3.2.3. susipažinti su Mūsų kontaktine informacija ir užduoti Jums aktualų klausimą „Lietuvos draudimo“ atstovui.

3.3. Savitarnos portale Jums pateikiama informacija, kurią pagal Jūsų ir Mūsų sudarytos (-ų) draudimo sutarties (-ių) sąlygas ir (arba) galiojančius teisės aktus Mes privalome pateikti Jums raštu (įskaitant, bet neapsiribojant: draudimo taisykles, draudimo produkto informacinį dokumentą, informaciją, kurią Jums privalo suteikti draudimo produktų platintojas, pranešimus apie draudimo įmokos nesumokėjimą, draudimo sutarties nutraukimą, sąskaitą už draudimo paslaugas, draudimo liudijimus, pranešimus apie draudžiamųjų įvykių ar įvykių, kurie gali būti pripažinti draudžiamaisiais, administravimą, taip pat apie reikalavimą atlyginti padarytą žalą ir (arba) kitą korespondenciją), laikoma tinkamu ir pakankamu Jūsų informavimu ir (arba) dokumentų įteikimu Jums. Jūs laikomas informuotu ir (arba) dokumentai laikomi Jums įteiktais kitą dieną po tos dienos, kurią atitinkama informacija ir (arba) dokumentai įkeliami į Savitarnos portalą.

3.4. Registruodamasis Savitarnos portale, Jūs sutinkate, kad Savitarnos portale nustatyta tvarka išreikštas Jūsų sutikimas (nesutikimas) gauti rinkodaros pasiūlymus, sudarytos draudimo sutartys, pateikti (gauti) prašymai, pareiškimai, pranešimai ir (arba) kiti dokumentai arba nurodymai (pavyzdžiui, prašymai dėl e. sąskaitų automatinio apmokėjimo ir kt.) bus laikomi turinčiais tokią pat teisinę galią, kaip ir rašytiniai dokumentai, pasirašyti ranka (atitinkamais atvejais – ir patvirtinti antspaudu) ar kvalifikuotu elektroniniu parašu ir leistini kaip įrodinėjimo priemonės sprendžiant galimus Jūsų ir Mūsų draudimo ginčus teismuose ir (arba) kitose institucijose.

4. Kliento teikiama ir tvarkoma informacija

4.1. Naudodamasis Savitarnos portale Jums suteikiamomis priemonėmis pagal numatytą jų paskirtį ir numatytais tokių priemonių naudojimo būdais bei jų naudojimo mastu, galite teikti ir (arba) kitaip tvarkyti Savitarnos portale esančią savo informaciją. Ši informacija visada turi būti teisinga, tiksli bei išsami ir atitikti numatytus Savitarnos portalo tikslus bei paskirtį. Pastebėjęs Savitarnos portale pateiktoje informacijoje bet kokių netikslumų ir (arba) kitų trūkumų arba pasikeitus bet kokiems Jūsų duomenims, privalote tuos netikslumus, trūkumus ir (arba) pasikeitimus nedelsiant ištaisyti pats arba šių Taisyklių numatyta tvarka pranešti apie tai Mums.

4.2. Pateikdamas ir (arba) kitaip tvarkydamas informaciją (įskaitant savo ir (arba) kitų subjektų asmens duomenis) Savitarnos portale, Jūs užtikrinate, kad turite teisę teikti ir (arba) kitaip tvarkyti šią informaciją bei prisiimate visą atsakomybę už nuostolius, kuriuos dėl neteisėto informacijos (įskaitant asmens duomenų) pateikimo ir (arba) kitokio tvarkymo galime patirti Mes ir (arba) tretieji asmenys.

5. „Lietuvos draudimo“ teisė tvarkyti informaciją

5.1. Mes arba Mūsų įgalioti tretieji asmenys, vadovaudamiesi Draudimo įstatymo ir kitais teisės aktų reikalavimais, turime (turi) teisę tvarkyti Savitarnos portale pateiktą informaciją (įskaitant asmens duomenis) sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais (pavyzdžiui, prireikus kreiptis į valstybės registrus, bankus, teisėsaugos institucijas, draudimo bendroves ir kitus trečiuosius asmenis), taip pat, siekiant atsakyti į Jūsų pateiktus prašymus ar skundus, Jums davus sutikimą, tiesioginės rinkodaros tikslais ir kt.

5.2. Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą galite rasti https://www.ld.lt/privatumo-politika-LD, o iškilus papildomų klausimų dėl „Lietuvos draudimo“ tvarkomų Jūsų duomenų, galite rašyti el. p. duomenuapsauga@ld.lt.

6. Intelektinė nuosavybė ir jos apsauga

6.1. Visos autorių teisės į šį Savitarnos portalą priklauso „Lietuvos draudimui“ ir yra saugomos teisės aktų. Už šių teisių pažeidimą atsakoma teisės aktų nustatyta tvarka.

6.2. Be „Lietuvos draudimo“ sutikimo draudžiama šiame Savitarnos portale esančią informaciją arba bet kokią jos dalį atgaminti, kopijuoti, viešai skelbti ar kitaip naudoti, išskyrus teisės aktų numatytus atvejus.

7. Informacijos apsauga

7.1. Mes įsipareigojame Savitarnos portale Jūsų pateiktų ir (arba) kitaip Savitarnos portale tvarkomų duomenų neatskleisti ir neperduoti tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai tai daroma vykdant Jūsų pavedimą ir (arba) tai yra privaloma pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus.

7.2. Jei Jūsų registracija arba bet kuris paskesnis prisijungimas prie Savitarnos portalo yra įvykdomas laikantis šių Taisyklių 2 dalyje nustatytų reikalavimų, Mes užsiregistravusį, prisijungusį ir (arba) besinaudojantį Savitarnos portalu asmenį bei jo atliekamus veiksmus pagrįstai laikome atitinkamai Klientu (jo įgaliotu atstovu) (identifikuotu asmeniu) ir jo (įgalioto atstovo) atliekamais veiksmais. Mes neprisiimame jokios atsakomybės dėl informacijos atskleidimo ir (arba) kitų kilusių ar galinčių kilti neigiamų pasekmių tais atvejais, kai minėtus registracijos, prisijungimo ir (arba) naudojimosi Savitarnos portalu veiksmus atliekate ne Jūs, o trečiasis asmuo (neatsižvelgiant į tai, ar jis yra gavęs Jūsų leidimą ar ne).

7.3. Jūs privalote nedelsdamas šių Taisyklių numatyta tvarka informuoti Mus, jei sužinote arba įtariate, kad Jūsų vardu Savitarnos portale neteisėtai registruojasi, jungiasi ir (arba) juo naudojasi trečiasis asmuo.

7.4. Mes turime teisę apriboti arba sustabdyti Jūsų prisijungimo ir naudojimosi Savitarnos portalu galimybę:

7.4.1. jei tai būtina Savitarnos portalo saugumui užtikrinti;

7.4.2. esant techniniams trukdžiams;

7.4.3. esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms;

7.4.4. kilus įtarimui, kad Jūsų vardu prie Savitarnos portalo registruojasi, jungiasi ir (arba) juo naudojasi ne Jūs, o trečiasis asmuo;

7.4.5. kitais teisės aktuose numatytais atvejais.

7.5. Mes taip pat turime teisę apriboti arba sustabdyti Jūsų prisijungimo bei naudojimosi Savitarnos portalu galimybę, jei Jūs nesilaikote šių Taisyklių nuostatų, Jūsų veiksmai yra nesuderinami su Savitarnos portalo paskirtimi ir tikslais arba Jūs savo veiksmais trikdote Savitarnos portalo veiklą, keliate grėsmę kitų Savitarnos portalo naudotojų teisėms ir teisėtiems interesams.

7.6. Apie Jūsų teisės prisijungti ir naudotis Savitarnos portalu apribojimą arba sustabdymą Mes nedelsdami informuosime Jus šių Taisyklių 10.1. p. nurodyta tvarka.

8. Slapukai

8.1. Slapukai (angl. cookies) – trumpa tekstinė informacija, įrašoma Jūsų kompiuteryje arba kituose įrenginiuose Jums lankantis Mūsų interneto svetainėje ir naudojantis Savitarnos portalu. Priklausomai nuo naršyklės, ši informacija talpinama arba nedideliuose atskiruose failuose arba įvairių svetainių įrašytų slapukų bendrame faile. Slapukus naudoja dauguma pažangių interneto svetainių Lietuvoje ir užsienyje. Slapukai gali būti teikiami, tik jei tą leidžia Jūsų įrenginio nustatymai.

8.2. Savo duotą sutikimą dėl slapukų naudojimo bet kada galite atšaukti pakeitę savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungę visus slapukus arba išjungę (įjungę) juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti Mūsų interneto svetainės ir Savitarnos portalo funkcijas arba blokuoti prieigą prie jų. Norėdami nustatyti reikiamas (norimas) slapukų parinktis, naudokitės interneto naršyklių pagalbos funkcijomis. Informaciją, kaip tą padaryti, galite rasti naršyklių pagalbos puslapiuose.

Mūsų svetainėse naudojami slapukai.

9. Šalių atsakomybė

9.1. Jeigu kuri nors šalis nevykdo arba netinkamai vykdo šiose Taisyklėse numatytas pareigas, tai ji privalo atlyginti visus dėl to kitos šalies ir (arba) trečiųjų asmenų patirtus nuostolius.

9.2. Jeigu Jūs (su)gadinate „Lietuvos draudimo“ programinę įrangą, neteisėtai ją paveikiate ir (arba) pakeičiate, naudojatės Savitarnos portalu ne pagal Taisyklėse numatytą paskirtį ir (arba) nustatytus tikslus arba atliekate kitus neteisėtus veiksmus, tai Jūs privalote atlyginti Mūsų ir (arba) trečiųjų asmenų dėl to patirtus nuostolius.

9.3. Mes neprisiimame atsakomybės už jungimosi prie Savitarnos portalo ir (arba) Jūsų identifikavimo sutrikimus, kai prie Savitarnos portalo jungiatės ir save identifikuojate vienu šių Taisyklių 2.1.1. - 2.1.2. p. nurodytų būdų, taip pat už Jūsų teisių / teisėtų interesų ir (arba) bet kurių teisės aktų pažeidimus, padarytus dėl bankų ar mobiliojo ryšio operatorių, kurių teikiamomis paslaugomis naudojatės jungdamiesi ir identifikuodami save Savitarnos portale, ir bet kurių kitų trečiųjų asmenų kaltės.

10. Pranešimų teikimo tvarka

10.1. Mūsų pranešimai Jums laikomi išsiųstais ir įteiktais tinkamai, jeigu jie siunčiami Jūsų Savitarnos portale nurodytu adresu ir (arba) elektroninio pašto adresu. Informacija Jus dominančiais klausimais teikiama trumpuoju telefono numeriu 1828.

10.2. Jūs privalote ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas pranešti Mums apie bet kokius Jūsų kontaktinių ir (arba) kitų Jūsų duomenų pasikeitimus ir atnaujinti pasikeitusius duomenis Savitarnos portale. Iki to momento, kol Mes gauname pranešimą apie bet kokių Jūsų duomenų pasikeitimą arba kol Jūs juos pakeičiate pats, visi Mūsų atlikti veiksmai yra laikomi atliktais tinkamai, jeigu jie buvo atlikti pagal tuo metu Savitarnos portale Jūsų nurodytus duomenis.

10.3. Jūsų pranešimai bei kiti Mums skirti dokumentai laikomi išsiųstais ir įteiktais tinkamai, jeigu jie Mums pateikiami tiesiogiai, naudojantis Savitarnos portalu arba siunčiami adresu: J. Basanavičiaus g. 10, 01118 Vilnius, arba el. paštu info@ld.lt.

11. Skundai ir ginčai

11.1. Mums adresuoti skundai ir (arba) pretenzijos, susijusios su Savitarnos portalu, turi būti siunčiami adresu: J. Basanavičiaus g. 10, 01118 Vilnius, el. paštu info@ld.lt, pateikiami tiesiogiai, arba kitais būdais, atitinkančiais rašytinio skundo pateikimo reikalavimą, arba apie juos Mums turi būti pranešta trumpuoju telefono numeriu 1828.

11.2. Klientų skundų pateikimo ir nagrinėjimo tvarka skelbiama „Lietuvos draudimo“ interneto svetainėje adresu  https://www.ld.lt/klientu-erdve/skundu-suteikimo-tvarka.

11.3. Visi ginčai, kilę dėl naudojimosi Savitarnos portalu, sprendžiami kliento ir „Lietuvos draudimo“ tarpusavio tarpusavio susitarimu. Šiuo būdu neišspręsti ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta tvarka.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Šios Taisyklės galioja neterminuotai, jų privalu laikytis tiek Mums, tiek Jums.

12.2. Jūs galite tapti Savitarnos portalo Klientu ir pradėti naudotis Savitarnos portalu tik tada, kai esate susipažinęs su šiomis Taisyklėmis ir tą patvirtinote registruodamiesi Savitarnos portale. Patvirtinimas apie susipažinimą su Taisyklėmis reiškia ir Jūsų įsipareigojimą jų laikytis tol, kol Jūs esate Savitarnos portalo Klientas.

12.3. Mes pasiliekame teisę vienašališkai, laikydamiesi teisės aktų nustatytų reikalavimų, keisti šių Taisyklių nuostatas, likus ne mažiau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms Jus apie tai informavę bet kuriuo iš šių Taisyklių 10 dalyje nurodytų būdų. Nesutikdami su bet kokiais šių Taisyklių ir (arba) Savitarnos portalo turinio pakeitimais, Jūs negalite toliau naudotis Savitarnos portalu ir šių Taisyklių nustatyta tvarka privalote iš jo išsiregistruoti.

12.4. Išsiregistruoti iš Savitarnos portalo Jūs galite asmeniškai arba registruotu laišku pateikę Mums rašytinį prašymą dėl registracijos ir naudojimosi Savitarnos portalu nutraukimo.

X

Pakeitimai sėkmingai išsaugoti

...